Wettelijke informatie – dienstenwet – privacy en confidentialiteit

Cornelissen Advocaten is een besloten vennootschap (bv) naar Belgisch recht, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te B-9940 Evergem aan de Langerbrugsestraat 13. De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866378759.

De advocaten werkzaam binnen Cornelissen Advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.

De deontologische regels kunnen geraadpleegd worden op de website www.advocaat.be van de Orde van de Vlaamse Balies.

De manier waarop de kosten en het ereloon voor de geleverde prestaties begroot worden wordt toegelicht in de artikelen 4.1 t/m 4.11 van de rubriek “declaratie en betaling” in de algemene voorwaarden.

Sedert 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan een btw-tarief van 21%. De vennootschap is bij de btw-administratie ingeschreven onder het nummer BE0866378759.

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd door de collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid door de Orde van de Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze Orde onderschreven bij de NV Amlin Europe, gevestigd te B-1210 Brussel aan de Koning Albert II laan 9. De verzekering biedt een waarborg van maximum 2.500.000 euro per schadegeval.

Cornelissen Advocaten verbindt er zich toe om uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke en deontologische voorschriften, met inbegrip van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder Uw toestemming, behalve wanneer hiervoor een geldige grondslag is gelegen in de uitvoering van een overeenkomst waarin U partij bent, een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of opdracht van een toezichthoudende instantie.

Indien U meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens kan U Uw vraag richten aan info@cornelissen-advocaten.be of door het contactformulier op onze website in te vullen.