Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening met het kantoor Cornelissen Advocaten (‘het kantoor’), waarop het kantoor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en in zoverre van deze voorwaarden niet door het kantoor en haar contractuele wederpartij (‘de cliënt’) uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.
1.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten aan het kantoor, voor de uitvoering waarvan derden moeten worden ingeschakeld.

Artikel 2 - Overeenkomst van opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door het kantoor.
2.2. Naast de gebruikelijke taken die door het kantoor worden vervuld, kan het kantoor voor specifieke opdrachten een beroep doen op andere advocaten voor de uitvoering van haar opdracht.
2.3. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan het kantoor.
2.4. Het kantoor doet slechts met instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. het kantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Artikel 3 - Informatie

3.1. Het kantoor informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
3.2. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van het kantoor, alle nuttige informatie aan het kantoor.

Artikel 4 - Declaratie en betaling

4.1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt aan het kantoor een honorarium , alsmede een vergoeding voor de kantoorkosten verschuldigd.
4.2. De kosten van het kantoor zijn de kosten die het kantoor met betrekking tot een haar door de cliënt toevertrouwde opdracht voor rekening van de cliënt heeft gemaakt.
4.3. De kosten bestaan enerzijds uit de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds uit de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door de cliënt gevraagde dienstverlening.
4.4. De kosten kunnen forfaitair worden begroot, zoals door een bepaalde som per pagina typwerk of een bepaald percentage van het ereloon. Bepaalde specifieke kosten kunnen tegen kostprijs worden aangerekend, zoals verplaatsingskosten. Een combinatie van forfaitaire en specifieke kostenvergoedingen is mogelijk.
4.5. De gerechtskosten en de uitgaven aan derden zijn de kosten die het kantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.
4.6. Het honorarium wordt aan de hand van door het kantoor gehanteerde tarieven naar tijd en aard van de verrichte werkzaamheden gespecificeerd en kan ingeval de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand tussentijds aan de cliënt worden gedeclareerd.
4.7. De hoogte van de door het kantoor gehanteerde tarieven aan de hand waarvan de kosten en het honorarium worden bepaald kan tussentijds door het kantoor worden aangepast. Vanaf de datum waarop nieuwe tarieven gelden zal ook in lopende opdrachten vanaf die datum dat nieuwe tarief worden gedeclareerd. Het kantoor zal de cliënt tijdig over de aanpassing van de gehanteerde tarieven informeren.
4.8.Het kantoor kan vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het kantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
4.9. De cliënt betaalt de voorschotten, de tussentijdse staten en de eindstaat van kosten en ereloon van het kantoor binnen de veertien dagen na ontvangst van een uitnodiging tot betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het kantoor kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een korte betalingstermijn bepalen.
4.10. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, moet hij deze binnen de veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
4.11. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande bedrag rente verschuldigd in hoogte overeenkomend met de geldende wettelijke (handels)rente en dit vanaf de datum van de betalingsaanmaning tot aan de datum van algehele betaling. Tevens zal een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen verschuldigd zijn, weliswaar met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 3.000,00 euro.

Artikel 5 - Derdengelden

5.1. Het kantoor stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt binnen de korst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien het kantoor een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij de cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
5.2. Het kantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon.
5.3. Het kantoor stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1. Het kantoor is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid. Voor de specifieke behandeling van de zaak van de cliënt kan een hogere verzekering worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.
6.2. De cliënt vindt de gewone verzekering van het kantoor voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die de cliënt lijdt ingevolge een beroepsfout van het kantoor beperkt wordt tot het bedrag waarvoor het kantoor is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van het kantoor.

Artikel 7 - Beëindiging van de overeenkomst

7.1. De cliënt kan op elke ogenblik de overeenkomst beëindigen door het kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het kantoor maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdend met de geleverde prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.
7.2. Het kantoor kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop het kantoor haar prestaties staakt, zal het kantoor rekening houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Artikel 8 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

8.1. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing.
8.2. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waar de vennootschapszetel van het kantoor gevestigd is zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.